HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Viděl jsi film, četl jsi knihu, poslouchal jsi muziku, napiš svůj názor... (Your books, music or movies opinions)

Moderátor: Knihovníci

Knihovník
Uživatelský avatar
Příspěvky: 314
Registrován: 24 srp 2009 10:24

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod Žabža » 10 zář 2011 11:48

Alexandrie, dnes jsem poslouchal rádio a vzpoměl jsem si na tebe. I když jsem se už nechtěl zapojit do debaty, tak to musím napsat. V Křesťanském týdeníku na Radiožurnálu uvedli, že v Německu během posledních let katolická cirkem ztratila 2 milióny členů, protože se provalila řada pedofilních skandálů v církevních školách, které katolická církev neřešila.

Tvoje poslední příspěvky ilustrují to, co jsem psal při provnávání katolíků a komančů. Když ti došly argumenty, snažíš se umlátit ostatní citáty svatých/klasiků.

Doplnil bych zdejší slovník cizích slov:

Bigotní - přehnaně zbožný, slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský
Kindle 3

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod alexandrie » 10 zář 2011 12:19

Pleteš do sebe různé věci.

Že vlivem cílených mediálních útoků (které stejně tak prováděli nacisté a komunisté, viz projev Goebbelse) proti církvi někteří odpadli od víry není nic nového, neboť v těžkostech odpadají ti, co nezakořenili. Můžeš sledovat návštěvu Svatého otce v Německu a uvidíš, jaký je skutečný postoj Němců. Dost odlišný tvé mediální představy.

Další věcí je, že nevíš odkud se bere dobro a zlo. Citace z Písma svatého není pouhou citací klasiků, ale jedná se o Boží slovo, které církev svatá neomylně vykládá.

Když někdo zaměňuje zlo za dobro, znamená to snad, že je dobro relativní? Vůbec ne, jen to znamená, že dotyčný má deformované svědomí. Znovu ti opakuji, že morálka nevzniká náhodou, ale pochází od samotného Boha. Bůh ji zapsal do lidských srdcí a do lidského svědomí, stvořil člověka dle svého obrazu. A člověk nikdy nedosáhne úplné štěstí, dokud nespočine v Bohu. Pak lidé odpadli od Boha, čímž u nich došlo k zatemnění, Bůh tedy dal lidem desatero přikázání a posílal k nim proroky, díky čemuž lépe rozpoznali, co je dobré a zlé. Nakonec se Bůh přímo ukázal ve svém Synu Ježíši Kristu a v něm je pravda úplná a jeho Božské učení nelze ničím překonat, je dokonalé. To znamená, že z Ježíše Krista vychází pravda, která se odráží v Písmu svatém a v učení církve.

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod alexandrie » 10 zář 2011 14:22

Persona humana - Prohlášení Kongregace pro nauku víry o některých otázkách sexuální etiky, část týkající se homosexuality"
Nejvyšší velekněz, Jan Pavel II., při audienci poskytnuté níže podepsanému prefektovi schválil tento list, o němž bylo rozhodnuto na řádném zasedání Kongregace, a přikázal ho zveřejnit v Římě, v sídle Kongregace pro nauku víry, dne 1. října 1986. píše:

V naší době začali někteří lidé, proti stálé nauce učitelského úřadu a mravnímu smyslu křesťanského lidu, na základě ukazatelů psychologického charakteru, shovívavě hodnotit, ba dokonce přímo omlouvat homosexuální vztahy u některých osob.

Zavádějí rozlišení - a zdá se, že ne bez příčiny - mezi homosexuály, jejichž sklon se zrodil z nesprávné výchovy, nedostatečné sexuální zralosti, zvyku, špatného příkladu nebo jiných podobných příčin, a je přechodný nebo alespoň není nevyléčitelný, a homosexuály, kteří jsou jimi stále na základě jakéhosi druhu vrozeného instinktu nebo poškozené soustavy, jež považují za trvalé.

Co se týká té druhé skupiny lidí, někteří tvrdí, že jejich tendence je natolik přirozená, že se musí chápat jako dovolující jim odpovídající homosexuální vztahy v upřímném společenství života a lásky, jež se podobá manželství, nakolik se oni sami cítí být neschopní snášet život v osamělosti.

Jistě, v pastorační péči o duše je třeba takové homosexuály přijímat s pozornou vlídností ducha a povzbuzovat v naději, že jejich vlastní nesnáze a společenské odcizení budou jednou překonány. Také jejich míra provinění musí být posuzována opatrně. Přece však není dovoleno použít žádného pastoračního způsobu nebo metody, které by podobné úkony těchto lidí mravně omlouvaly jen proto, že jsou považovány za odpovídající jejich stavu. Vždyť podle objektivního mravního řádu jsou homosexuální spojení úkony, které postrádají své nezbytné a podstatné pravidlo. V Písmu svatém jsou odsouzeny jako vážná zvrácenost, ba jsou prezentovány jako neblahý následek Božího zavržení. Tento výrok Písma svatého nedovoluje, aby se z něj vyvozovalo, že všichni, kdo trpí touto deformací, jsou proto osobně vinni; nicméně dosvědčuje, že úkony homosexuality jsou ze své vnitřní podstaty nezřízené a že v žádném případě nemohou být schvalovány.Informace o homosexuálním sklonu z listu
Homosexualitatis problema - List Kongregace pro nauku víry biskupům o pastoraci homosexuálních osob - Nejvyšší velekněz, Jan Pavel II., při audienci poskytnuté níže podepsanému prefektovi schválil tento list, o němž bylo rozhodnuto na řádném zasedání Kongregace, a přikázal ho zveřejnit. V Římě, v sídle Kongregace pro nauku víry, dne 1. října 1986. píše:
Je naopak třeba upřesnit, že zvláštní sklon homosexuální osoby, ačkoli není sám o sobě hříchem, přesto tvoří více nebo méně silnou tendenci k jednání z morálního hlediska vnitřně špatnému. To je důvod, proč musí být i sklon pokládán za objektivně nezřízený.Rozumové důvody proti unání homosexuálních svazků z listu
Kongregace pro nauku víry - úvahy ohledně návrhů na právní uznání svazů mezi homosexuálními osobami, kteý papež Jan Pavel II. během audience 28. března 2003 schválil a řádném zasedání této Kongregace a nařídil jejich zveřejnění. píše:
Abychom rozuměli, proč je nutné oponovat právnímu uznání homosexuálních svazků, je nutné vzít v úvahu etické důvody různé povahy.

Z hlediska zdravého rozumu

Rozsah občanských práv je jistě ohraničenější než rozsah morálních práv, ale občanské právo nemůže být v rozporu se zdravým rozumem bez ztráty své závazné platnosti vůči svědomí. Každý zákon stvořený lidmi je legitimní potud, pokud je v souladu s přirozeným mravním zákonem, který uznává zdravý rozum, a potud, pokud respektuje neodcizitelná práva každé osoby. Zákony schvalující homosexuální svazky jsou v protikladu k zdravému rozumu, neboť propůjčují svazkům osob stejného pohlaví právní záruky analogické těm, které jsou dávány manželství. S přihlédnutím k hodnotám, které se v tomto případě dávají v sázku, stát nemůže zaručit právní postavení těmto svazkům bez toho, že by porušil svou povinnost podporovat a chránit manželství coby instituci, která je pro obecné blaho zásadní.

Může vyvstat otázka, jak může zákon protiřečit obecnému blahu, pokud nenařizuje žádný konkrétní způsob chování, ale prostě poskytuje právní uznání de facto realitě, která nevypadá, že by někomu způsobovala bezpráví. V této oblasti je nutné nejdříve si uvědomit rozdíl mezi homosexuálním chováním jako soukromým jevem a stejným chováním jako společenským chováním, které je zákonem předvídáno a schváleno, a to až potud, že se stane jednou z institucí v právní struktuře. Tento druhý jev je nejen mnohem závažnější, ale též předpokládá mnohem širší a hlubší vliv a vedl by ke změnám v celé organizaci společnosti, které jsou v protikladu k obecnému blahu. Občanská práva jsou strukturujícími pravidly života lidí ve společnosti, v dobrém nebo ve zlém. "Mají největší a často také nejzávažnější význam, protože formují myšlení a chování člověka." Životní styly a fundamentální postuláty, které vyjadřují, nejen vnějškově formují život společnosti, ale mají též tendenci měnit vnímání mladší generace a její hodnocení různých forem chování. Právní uznání homosexuálních svazků by zastřelo určité základní mravní hodnoty a způsobilo znehodnocení instituce manželství.

Z biologického a antropologického hlediska

Homosexuální svazky naprosto postrádají biologické a antropologické prvky manželství a rodiny, které by měly být na základě premisy základem právního uznání. Takovéto svazky nejsou s to řádně přispívat k plození a přežití lidské rasy. Možnost využití nedávno objevených způsobů umělé reprodukce tuto nepřiměřenost nezmění, kromě toho, že tyto navíc hrubě narušují respekt k lidské důstojnosti.

Homosexuální svazky také naprosto postrádají manželský rozměr, což představuje lidský a řádný způsob sexuality. Sexuální vztahy jsou lidské jen a jen tehdy, pokud vyjadřují a podporují vzájemnou spolupráci obou pohlaví v manželství a jsou otevřeny k předávání života.

Jak ukázaly zkušenosti, nedostatek sexuální komplementarity v těchto svazcích vytváří překážky normálnímu rozvoji dětí, které by byly svěřeny do péče takovýchto osob. Byly by zbaveny zkušenosti buď otcovské, nebo mateřské lásky. Povolení, aby byly děti adoptovány osobami žijícími v těchto svazcích, by vlastně bylo násilím na těchto dětech v tom smyslu, že jejich stav závislosti by byl využit k tomu, aby byli umístěni do prostředí, které nevede k jejich plnému lidskému rozvoji. To je zásadně nemorální a je to v prudkém rozporu k principu, který uznává též Úmluva Spojených národů o právech dítěte, že v každém případě musí být brán výsostný ohled na nejlepší zájmy dítěte jako slabší a zranitelnější osoby.

Z hlediska sociálního řádu

Společnost vděčí za své pokračující přežití rodině založené na manželství. Nevyhnutelným důsledkem právního uznání homosexuálních svazků by bylo předefinování manželství, které by se ve svém právním postavení stalo institucí postrádající zásadní odkaz na faktory spojené s heterosexualitou; například plození a výchova dětí. Pokud by z právního hlediska bylo manželství mezi mužem a ženou považováno za pouze jednu z možných forem manželství, koncepce manželství by prodělala radikální transformaci s tím, že by silně utrpělo obecné dobro. Postavením homosexuálních svazků na právní úroveň odpovídající manželství a rodině by stát jednal svévolně a v protikladu ke svým povinnostem.

Při podpoře právního uznání homosexuálních svazků se nelze dovolávat principů respektu a nulové diskriminace. Rozlišování mezi osobami nebo odmítání sociálního uznání nebo výhod je nepřijatelné pouze tehdy, pokud přináší nespravedlnost. Nepřiznání sociálního a právního statutu manželství formám soužití, které nejsou a nemohou být manželské, není nespravedlivé; naopak spravedlnost to vyžaduje.

Nelze se dovolávat ani principu řádné autonomie jednotlivce. Jedna věc je udržovat stav, kdy se jednotliví občané mohou zapojovat do jakýchkoli činností, které je zajímají, což spadá pod obecná práva na svobodu; je něco zcela jiného tvrdit, že tyto aktivity, které nepředstavují podstatný nebo pozitivní příspěvek k rozvoji lidského jedince ve společnosti, mohou získat specifické a bezpodmínečné uznání. Na druhou stranu jsou dobré důvody pro tvrzení, že tyto svazky narušují řádný rozvoj lidské společnosti, hlavně tehdy, pokud by jejich vliv na společnost měl vzrůst.

Z právního hlediska


Jelikož manželské páry zaručují posloupnost generací a jsou proto eminentně součástí veřejného zájmu, dává jim občanské právo institucionální uznání. Na druhou stranu homosexuální svazky nepotřebují zvláštní pozornost z právního hlediska, jelikož nevykonávají tuto funkci pro obecné blaho.

Není platný ani ten argument, podle něhož je právní uznání homosexuálních svazků nezbytné, aby se zamezilo situacím, v nichž soužití homosexuálních osob, z prostého důvodu, že žijí spolu, může tyto osoby připravovat o skutečné uznání jejich práv jako osob a občanů. Ve skutečnosti je to tak, že mohou vždy využít právních ustanovení – jako všichni občané z hlediska své soukromé autonomie – aby ochránili svá práva ve věcech společného zájmu. Bylo by hrubě nespravedlivé obětovat obecné blaho a spravedlivé zákony o rodině za účelem ochrany osobních statků, které mohou a musí být zaručeny způsobem, který nepoškozuje podstatu společnosti.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod akozmia » 10 zář 2011 17:04

misojogi píše:tato uchylka bola sice zrusena z zoznamu chorobo svetovej psychiatrickej organizacie
ale malokedy sa spomina ako k tomu doslo
na zasadnutie tejto organizacie vrazila nepozvana skupina homosexualov a proste im dala "po hube"
a bolo to odsuhlasene pod vyhrazkami dalsieho fyzickeho nasilia
cize nebol to vysledok ziadneho vedeckeho vyskumu


To či niekto zaraďuje homosexualitu medzi choroby, je pre mňa eticky irelevantné. Nemôžeme predsa svojprávneho dospelého pacienta násilím nútiť k liečbe (pokiaľ na to nie sú nejaké veľmi závažne dôvody napr.: nebezpečná infekčná choroba, alebo psychóza s agresívnymi prejavmi a pod.). Predstavme si, že pacientovi vypadne zubná plomba a pacient z nejakého dôvodu nechce navštíviť zubára, tak mu do bytu vtrhne zdravotné komando a násilím ho odvlečie ku stomatológovi :mrgreen:
Napokon homosexualita sama o sebe homosexuálovi nespôsobuje žiadne utrpenie, homosexualita nebolí, homosexualita je zlučiteľná s inteligenciou, krásou, úspešnosťou, ... práve tak dobre ako heterosexualita . Teda homosexualita je naozaj dosť divná "choroba" :lol: Čo sa reprodukcie týka, homosexuál môže suplovať chýbajúci živočíšny rozmnožovací pud triezvou úvahou a teda ak veľmi chce, môže splodiť deti aj bez toho, aby ho k tomu navádzal bežný pohlavný pud.
Kategorizácie a klasifikácie vo vede majú byť praktické a účelné a vzhľadom na danú situáciu v 20. st. bolo jednoducho účelné a praktické vyradiť vo vyspelom svete homosexualitu z kategórie chorôb.

Kategorizácie, alebo klasifikácie vo vede sú len užitočné konvencie, nie sú to nejaké posvätné kravy, ktorým vedci prisahujú doživotnú vernosť, donedávna mala Slnečná sústava 9 planét, ale po objavení transplutonických objektov väčších ako Pluto sa astronómovia (teda ich väčšina) rozhodli, že Pluto už nebudú považovať za planétu a tak má dnes slnečná sústava 8 planét a svet sa nezrútil :)

misojogi píše:Na druhej strane zasa u nas za sociku u nas boli homosexuali nasilne vystavovani elektrosokom a nasilne "lieceni"
a to dokonca neoverenou liecbou (experimentovalo sa co zaberie na homosexualitu z klasickych postupov, ale bez medicinskeho opodstatnenia)


Nemám informácie o nejakom prenasledovaní homosexuálov v komunistickom Českolovensku, od roku 1961 bola u nás homosexualita dospelých osôb dekriminalizovaná a ja neviem o tom, že by štát mal záujem o to čo sa deje v spálňach občanov. Mám dojem, že diskrétna homosexualita bola u nás úplne tolerovaná, ak máš nejaké informácie o prenasledovaní homosexuálov u nás tak daj link celkom ma to zaujíma.
Zato viem o ohavnej perzekúcii geniálneho matematika Alana Turinga vo Veľkej Británii, ktorý napokon spáchal samovraždu. V roku 2009 sa mu verejne (in memoriam) ospravedlnil v mene Británie britský premiér.

Obrázek

Kód: Vybrat vše
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod misojogi » 10 zář 2011 17:56

Nemôžeme predsa svojprávneho dospelého pacienta násilím nútiť k liečbe

plne suhlasim
preto som o tom pisal

Napokon homosexualita sama o sebe homosexuálovi nespôsobuje žiadne utrpenie,

podobne ako napr farboslepost ...
ale trocha mu zivot predsa len komplikuje
nie je jednoduche byt homosexualom
hlavne ked clovek sa pre to nerozhodol
ale jedneho pekneho dna proste zistil, ze nim je ...

Kategorizácie a klasifikácie vo vede majú byť praktické a účelné a vzhľadom na danú situáciu v 20. st. bolo jednoducho účelné a praktické vyradiť vo vyspelom svete homosexualitu z kategórie chorôb.

je tu este taka nepodstatna otazka - otazka pravdy.
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod alexandrie » 10 zář 2011 18:30

Lidé jsou si před Bohem rovni a tudíž záleží, jaké mají srdce. Vědec není lepší než prostý člověk tím, že je vědec. Vědec může být morálně zcela zkažený. Aby bylo jasno hovořím v obecné rovině a nemíním dotyčného soudit, neboť ho zná Bůh jaký byl. A obecně sebevražda je těžký hřích a většinou definitivní vstupenkou do pekla. V tomto konkrétním případě, mohl být i otráven, obzvlášť jestliže znal tajné informace.

Je dále třeba rozlišit pronásledování od vykonání spravedlnosti.

Vykonání spravedlnosti je odsouzení do vězení za trestný čin v případě homosexuála za homosexuální chování (sodomii) nebo pedofila za pedofilní chování nebo někoho za krvesmilstvo. V případě prvních dvou, když realizují svůj zvrácený sklon, krvesmilníci pak stejně jako praktikující homosexuálové často svůj morálně zvrácený čin konají za vzájemného souhlasu. Tedy odsouzení dle práva je akt spravedlnosti a na tom není vůbec nic nemorálního, když není zákon nespravedlivý.

Nespravedlivé pronásledování oproti tomu je, když je nějaký hříšník pronásledován jednotlivci, což je braní práva do vlastních rukou a to je morálně špatné, když máme od trestu stát.

V obecné rovině, jestliže v Británii byla sodomie trestná, tak na tom nebylo vůbec nic nemorálního, stejně tak, když u nás byla trestná sodomie. Je to věcí státu, zda vůbec a jak se rozhodne trestat tento do nebe volající hřích. U nás skutečně komunisté sodomii začali podporovat a zlegalizovali ji od 18 let, po listopadu se pak zlegalizovala od 15 let, takže v dnešní době u nás homoseuxální chování není trestné. Za morálně závadný trest ale lze považovat kastraci.

Tvrzení, že homosexuální chování nepůsobí homoseuxálovi utrpení je omyl. Ničí si tím duši.

A když někdo prohlašuje, že homosexuální chování je normální, tak má převrácené hodnoty a podporuje ohavnosti.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod akozmia » 10 zář 2011 18:31

misojogi píše:
akozmia píše:Kategorizácie a klasifikácie vo vede majú byť praktické a účelné a vzhľadom na danú situáciu v 20. st. bolo jednoducho účelné a praktické vyradiť vo vyspelom svete homosexualitu z kategórie chorôb.


je tu este taka nepodstatna otazka - otazka pravdy


Vedecké definície nie sú pravdivé, ani nepravdivé.
Definícia vo vede je vecou rozumnej konvencie.
Zmysel má len pravdivosť/nepravdivosť vedeckých výrokov a nie vedeckých definícií.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod misojogi » 10 zář 2011 18:57

Zmysel má len pravdivosť/nepravdivosť vedeckých výrokov a nie vedeckých definícií.

ok tak potom diskutujme o tom ci homosexualita je alebo nie je choroba v zmysle jej definicie ...

podla mna je, nie je to totiz vyslovene normalne spravanie
ale hovorim to bez toho ze by som mal potrebu ich nasilu menit ...

alebo po lopate:
penis a vagina su doplnkove organy
zatialco penis a rektum sa maximalne ako nahradne doplnkove organy
preto aj homosexualny akt je v podstate nerealizovatelny
Penis jedneho muza hlada vaginu druheho muza, ale ten ju nema
musi preto pouzit "nahradny otvor" - rektum.
to je ta neprirodzenost
ano tuzbu po druhom muzovi moze muz pocitovat
ale principialne ju nemoze plnohodnotne realizovat vo fyzickej rovine
moze ju realizovat len nahradnym alebo doplnkovym sposobom ...

je to nieco podobne ako ked nevidiaci sa orientuje pomocou sluchu
sice sa zorientuje, ale rovnocenne zraku to nikdy nebude
mozeme debatovat o tom ze su ludia ktori maju zly zrak
a je potom lepsie sa radsej orientovat podla sluchu
ale aj tak sa to dobremu zraku nevyrovna.

potialto konstatovanie ako vidim fakty
a preco homostyk povazujem za neprirodzeny

druha otazka je, preco Cirkev povazuje homosexualny styk za neeticky?
Vyplyva to z toho, ze Cirkev povazuje sexualny styk za nieco posvatne
a ma pomerne presne definovanu predstavu Idealu v tomto smere
a vsetko ostatne povazuje za neeticke vraten spravania sa heterosexualov
cirkev teda nema nejako specialne v zuboch HOMOsexualov
ale ich sexualne praktiky povazuje za neeticke
vratane ovela vacsieho balika neeticky hetero sexualnych praktik

Ak niekto chape sex ako konzumnu zalezitost tak samozrejme nechape
preco je urcite spravanie v oblasti sexu eticke alebo neeticke
a vidi to len z hladiska maximalnej slasti.
Az ked si da nejaky ideal ktory chce splnat
tak potom mu z toho vyplynie co je alebo nie je spravne ...
vzhladom na ten ideal ..

osobne je mi blizsie homosexual(aj ked s nim nesuhlasim)
ktory ma ideal partnerskej vernosti a snahu o hlbku vztahu
ako heterosexual, ktora ma ako ideal promiskuitu_
.
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod alexandrie » 10 zář 2011 19:39

Homosexuální chování morálně velmi zlý čin, který je mnohem horší než cizoložství, protože při cizoložství se též páchá smrtelný hřích, ale u sodomie je to smrtelný hřích z kategorie proti přírodě, tím že se užívá zvráceným způsobem pohlaví. Proto Lot nabízel zvrhlíkům ze Sodomy raději ženy, aby nečinili takovou ohavnost, ale oni chtěli muže.
Obecně se hřích sodomie řadí k hříchům do nebe volajících, v hříších proti přírodě je horší než sodomie už jen bestialita, obcování se zvířetem.

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod alexandrie » 10 zář 2011 19:58

KKC §2357 Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný. Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“. Odporují přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být schvalovány.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod akozmia » 10 zář 2011 21:17

misojogi píše:Penis jedneho muza hlada vaginu druheho muza, ale ten ju nema
musi preto pouzit "nahradny otvor" - rektum.
to je ta neprirodzenost


No ale z tohoto hľadiska je neprirodzenosťou aj celibát v RKC. Pretože muźi a ženy majú rozmnožovacie orgány a rozmnožovacie orgány sú predsa na rozmnožovanie, preto je celibát kňazov a mníšok v RKC "zvrhlosť" :wink:

misojogi píše:osobne je mi blizsie homosexual(aj ked s nim nesuhlasim)
ktory ma ideal partnerskej vernosti a snahu o hlbku vztahu
ako heterosexual, ktora ma ako ideal promiskuitu


Aj ja som zástankyňa monogamných vzťahov, teda presnejšie sukcesívnej monogamie a promiskuita ako taká sa mi nepáči, samozrejme nebudem nikoho (okrem manžela :lol: ) násilím nútiť k takémuto správaniu.
Homosexualita bola donedávna "podzemnou" záležitosťou a ja sa nazdávam, že legislatívne zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s manželstvom umožní homosexuálom skultivovať ich sexualitu a uľahčí masívnejší prechod od promiskuity k väčšej monogamii homosexuálov.
Naposledy upravil akozmia dne 11 zář 2011 01:14, celkově upraveno 1
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod misojogi » 10 zář 2011 22:51

legislatívne zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s manželstvom

aky vidis na to dovod?
dat na rovnaku uroven nieco neprirodzene a prirodzene?


No ale z tohoto hľadiska je neprirodzenosťou aj celibát v RKC. Pretože muźi a ženy majú rozmnožovacie orgány a rozmnožovacie orgány sú predsa na rozmnožovanie, preto je celibát kňazov a mníšok v RKC "zvrhlosť" :wink:

je rozdiel nieco pouzit a nepouzit na jednej strane
a pouzit to nespravnym sposobom na strane druhej
V celibate clovek len nepouziva svoje sexualne organy
ale aspon ich nepouzije zlym a nespravnym sposobom ...
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod akozmia » 10 zář 2011 23:17

misojogi píše:je rozdiel nieco pouzit a nepouzit na jednej strane
a pouzit to nespravnym sposobom na strane druhej
V celibate clovek len nepouziva svoje sexualne organy
ale aspon ich nepouzije zlym a nespravnym sposobom ...


To je katolícky postoj.

Môj pohľad je iný. Keď sa dvaja milujúci dospelý ľudia delia o svoju lásku, tak používajú svoje telá správnym a dobrým spôsobom. Chcú sa zjednotiť, chcú byť jedno telo a jedna duša a ich sex je formou komunikácie a výrazom ich lásky. Neexistuje niečo také ako "nesprávne pohlavné orgány", tu ide o tvorivé využitie tela. Láska je láska, je úplne jedno akého pohlavia sú milenci, podstatná je vzájomná láska a vzájomná radosť z lásky.

Ale lásku treba obvykle hľadať a tak sa hľadajú a stretávajú rôzne duše a rôzne telá ...
Naposledy upravil akozmia dne 11 zář 2011 00:53, celkově upraveno 1
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod misojogi » 10 zář 2011 23:26

To je katolícky postoj.
Môj pohľad je iný.

mam to chapat tak ze schvalujes sado maso a podobne praktiky ako normalne ?
:D

napr uz Paolo Coelho vo svojej knihe 11 minut celkom pekne ukazal
ze sado maso nie je prirodzena vecUff, veď to je už takmer pornografia :oops:

je Ti dufam jasne ze za to mozu homosexuali
ze take veci robia
a my sa potom o tom musime bavit
:-D :lol: 8) 8) 8) :lol: :lol: :lol:
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: HALÍK: Paráda růžové hrdosti [uvaha o Gay Pride v CZ]

Příspěvekod akozmia » 11 zář 2011 01:04

misojogi píše:zatialco penis a rektum sa maximalne ako nahradne doplnkove organy
preto aj homosexualny akt je v podstate nerealizovatelny
Penis jedneho muza hlada vaginu druheho muza, ale ten ju nema
musi preto pouzit "nahradny otvor" - rektum.


Nie, nič také nehľadá.
Jeden muźský princíp hľadá iný mužský princíp.
Jednoducho existujú rôzne formy lásky.
Tam nejde o "nahradny otvor", ale o tvorivé použitie tela.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

PředchozíDalší

Zpět na Vaše názory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků